Algemene voorwaarden bij de uitvoering van opleidingen: Mentalisation-Based Treatment door Stichting MBT-Expertise Nederland

1.0 Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Stichting MBT-expertise Nederland Hieronder verder genoemd Stichting MBT-Expertise Nederland en opdrachtgevers.

2.0 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • De Stichting MBT-expertise Nederland. (ook aangeduid met wij en ons) dat in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze Voorwaarden verwijst.
  • De opdrachtgever: de contractpartner
  • De opdracht: iedere overeenkomst van Stichting MBT-Expertise Nederland tot het leveren van diensten aan opdrachtgever

3.0 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten Stichting MBT-Expertise Nederland.

4.0 Totstandkoming opdrachten

Onze offerte is gebaseerd op de informatie die ons door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan ons heeft verstrekt. Indien geen
geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht ons wordt verstrekt en wij deze hebben geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door ons schriftelijk worden bevestigd. Door inschrijving op een ‘open training’ c.q. bevestiging van de opdracht geeft de opdrachtgever/deelnemer te kennen deze bepalingen en voorwaarden te accepteren.

5.0 Uitvoering opdrachten

Wij zullen ons inspannen de door ons te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
Wij zullen de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zullen wij met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
Wij zullen ons inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door onze inspanning worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend. Wij kunnen dan ook niet van te voren exact aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de door ons verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdracht door ons naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons verrichte studies en
verstrekte adviezen en opleidingen. Wij hebben een inspanningsverplichting.

6.0 Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die wij nodig hebben voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in ons bezit komen.

7.0 Vertrouwelijkheid

Wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Wij zullen verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming onzerzijds, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak,werkwijze e.d. dan wel onze rapportage ter beschikking stellen.

8.0 Aanpassing opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zo nodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. De Stichting en opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 12 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de eerste opdracht en daarmee één geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door ons schriftelijk is geaccepteerd. Wettelijk bedenktermijn van 14 dagen bij aanmelding.

9.0 Tarieven en kosten van de opdracht

In onze tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle normale secretariaatskosten inbegrepen. Reis- en verblijfkosten en cursusmateriaal zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De kosten van derden, die wij ten behoeve van de opdracht moeten maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die ons noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend.

10.0 Betalingsvoorwaarden

Declaraties worden maandelijks in rekening gebracht tenzij anders staat aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is het voor gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Stichting MBT-expertise Nederland gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Stichting MBT-expertise Nederland alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten.

11.0 Auteursrecht

Modellen, instrumenten, materiaal die zijn gebruikt bij de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Stichting MBT-expertise Nederland.

12.0 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een opleiding en/of coaching/supervisiegesprek te annuleren.
Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste training-supervisie-coachingdag kosteloos geschieden.
Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste training-supervisie-coachingdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden.
In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training, coaching, supervisie, de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de opleiding deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
Bij open inschrijvingscursussen geld bij inschrijving een betalingsverplichting.

13.0 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan.

14.0 Aansprakelijkheid

Stichting MBT-expertise Nederland spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
Stichting MBT-expertise Nederland is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Stichting MBT-expertise Nederland van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de opdracht op mag worden vertrouwd.
Stichting MBT-expertise Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval van haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
Stichting MBT-expertise Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

15.0 Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en MBT-Expertise Nederland, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Termijn 4 weken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

12 juni 2021